Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.AKADEMIA.IBRPOLSKA.PL

 

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania serwisu Usługodawcy, dokonywanie zamówień treści cyfrowych, sposób zawierania umów, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów i Użytkowników.

 

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, także za pośrednictwem Internetu pod adresem www.akademia.ibrpolska.pl/regulamin, a także doręczany każdemu Klientowi oraz Użytkownikowi na trwałym nośniku.

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

DEFINICJE

Formularz zamówienia – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Serwisie przez Klientów którzy założyli Konto w Serwisie, w szczególności poprzez dodawanie Treści cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Konto – Usługa umożliwiająca pełny dostęp do funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności składania Zamówień,

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz Umowę albo która jest zainteresowana świadczeniami Usługodawcy lub zawarciem z nim wskazanych umów

Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom lub Użytkownikom przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Treściach cyfrowych, nowościach, promocjach oraz wydarzeniach i działalności Usługodawcy, w tym także Informacji handlowych

Polityka prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Klientów lub Użytkowników, obejmujący m.in. zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z plików „cookies” przez Usługodawcę stanowiący uzupełnienie Regulaminu w zakresie działania Serwisu i Usług świadczonych w ramach Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu z dnia 1.04.2020.

Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, dostępny pod adresem www.akademia.ibrpolska.pl

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej m.in. kursy i zajęcia online prowadzone za pośrednictwem Serwisu oraz dokumenty zapisane w formie cyfrowej

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Usługodawca – Instytut Biznesu Rodzinnego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 827428, NIP: 7831812661, REGON: 385483454

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Klientem lub Użytkownikiem korzystającym z Serwisu, a Usługodawcą

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia Treści cyfrowych zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem której przedmiotem jest udostępnienie odpłatnych Treści cyfrowych  na rzecz Klienta lub wskazanych przez niego Użytkowników

Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna która otrzymała dostęp do Treści cyfrowych na żądanie Klienta, w związku z zawartą pomiędzy Klientem, a Usługodawcą Umową o dostarczenie treści cyfrowych

Załóż konto – Usługa umożliwiająca uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu poprzez założenie Konta Klienta w Serwisie

Zamówienie – złożona za pośrednictwem Serwisu oferta, wyrażająca chęć zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców, będących przedsiębiorcami w rozumienia Kodeksu cywilnego lub niebędących konsumentami, a także do Użytkowników korzystających z Serwisu. Wyjątek stanowi §8, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. Serwis działający pod adresem www.akademia.ibrpolska.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: akademia@ibrpolska.pl, telefonicznie pod numerem 61 307 14 27 oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.
 5. Informacje o odpłatnych Treściach cyfrowych zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Usługodawca nie ingeruje w treść relacji prawnych łączących Klienta z Użytkownikami, ani nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za działania bądź zaniechania Klienta.

 

 • 2

WARUNKI I SPOSOBY ZAKŁADANIA KONTA ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Formularza zamówień dostępnego w Serwisie, po uprzednim założeniu Konta w Serwisie.
 3. Założenie Konta w Serwisie przez Klienta odbywa się po uprzednim zarejestrowaniu, za pomocą Usługi „Załóż konto”, podaniu danych osobowych niezbędnych do założenia Konta oraz otrzymaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenia założenia Konta i kliknięciu w link aktywacyjny. Z momentem aktywacji Konta w Serwisie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 4. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia możliwe jest tylko dla Klientów posiadających Konto w Serwisie i dokonuje się poprzez:
 • wybór Treści cyfrowych i umieszczenie ich w elektronicznym koszyku, ze wskazaniem ilości Użytkowników dla których wykupywany jest dostęp do Treści cyfrowych;
 • podanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych i ich prawidłowej realizacji;
 • wyboru sposobu płatności za Treść cyfrową spośród dostępnych w Serwisie;
 • akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;
 • akceptację pola wyrażającego zgodę Klienta będącego konsumentem, na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu na odstąpienie od tej umowy i zgody na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w przypadku Klienta, który składa Zamówienie obejmujące Treść cyfrową, której świadczenie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienie od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 • kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
 1. Klient, do momentu dokonania czynności o której mowa w §2 ust. 4 pkt 6) ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przekazanie informacji co do możliwych sposobów płatności za Treść cyfrową, wskazanie że towary dostarczane są w postaci Treści cyfrowej, następuje najpóźniej z chwilą rozpoczęcia składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Dodatkowo Usługodawca w treści wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcia Zamówienia, dołączy do niej w formie załącznika Regulamin. Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowną wiadomość e-mail.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności o których mowa w §2 ust. 8, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, poweźmie on informacje o ustaniu uprzednich przeszkód w realizacji Zamówienia, Usługodawca może za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je jako płatności Treść cyfrową.
 6. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji Zamówienie, w terminie wskazanym w §3 ust.7, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację drogą elektroniczną.
 7. Najpóźniej do chwili wyrażenia woli związania się przez Klienta będącego konsumentem Umową o dostarczenie treści cyfrowych z Usługodawcą tj. do momentu złożenia Zamówienia, Klient będący konsumentem jest informowany za pośrednictwem wiadomości uwidocznionych w Serwisie podczas korzystania z Formularza Zamówienia lub dostępnych w Regulaminie, o obowiązkach Usługodawcy względem tego Klienta, zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa  w §2 ust. 7 wraz z Regulaminem oraz zamieszczenie tej wiadomości w systemie poczty elektronicznej Usługodawcy.
 9. Klient oraz Użytkownik mogą posiadać tylko po jednym Koncie w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta lub Użytkownika loginu oraz hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Konto Użytkownika Serwisu zakładane jest przez Usługodawcę po uprzednim otrzymaniu przez Klienta żądania udostępnienia zakupionych Treści cyfrowych konkretnemu Użytkownikowi. W tym celu Klient wysyła na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wiadomość z żądaniem nadania dostępu do zakupionych uprzednio Treści cyfrowych, wskazując adres poczty elektronicznej Użytkownika. Po otrzymaniu żądania od Klienta, Usługodawca zakłada w Serwisie Konto dla Użytkownika oraz wysyła na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacje o założeniu konta oraz sposobie logowania do Serwisu, załączając jednocześnie Regulamin. Po zalogowaniu do Konta w Serwisie oraz akceptacji Regulaminu, Użytkownik zawiera Umowę z Usługodawcą i może korzystać z Treści cyfrowych wykupionych przez Klienta. Powyższa sytuacja opisana w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient będzie korzystał z Serwisu samodzielnie. Treści cyfrowe wykupione przez Klienta są mu wówczas udostępniane automatycznie, bez konieczności wysyłania wiadomości z żądaniem nadania dostępu do Treści cyfrowych.
 11. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość jego uzupełnienia o dodatkowe dane. Usługodawca rekomenduje dokonanie zmiany hasła przez Użytkownika po pierwszym logowaniu do Serwisu za pośrednictwem Konta.
 • 3

CENY TREŚCI CYFROWYCH, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Treści cyfrowych zamieszczone w Serwisie:
 • są podawane w walucie polskiej;
 • zawierają w sobie podatki od towarów i usług, jeżeli są nimi objęte;
 1. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Treści cyfrowych w każdym czasie.
 3. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §3 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.
 4. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych:
 • płatność elektroniczną bez użycia karty płatniczej bądź z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: TPAY – Krajowy Integrator Płatności S.A. ( św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań)
 • przelew bankowy przy użyciu bankowości elektronicznej Klienta.
 1. Klient dokonuje wyboru płatności podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 2. Płatność za Treść cyfrową objętą Umową o dostarczenie treści cyfrowych, powinna zostać dokonana niezwłocznie wraz ze składanym Zamówieniem bądź nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Dokonanie płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, jeszcze przed zawarciem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zaliczane jest na poczet tej umowy.
 • 4

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – UDOSTĘPNIENIE TREŚCI CYFROWYCH NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia Treści cyfrowych, niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek Usługodawcy bądź otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o wpłynięciu wymaganych środków.
 2. Udostępnianie Treści cyfrowych, następuje poprzez udostępnienie ich Klientowi lub wskazanym przez niego Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu. W przypadku Użytkownika, powyższe odbywa się poprzez logowanie się Użytkownika z wykorzystaniem Konta stworzonego dla niego przez Usługodawcę, na żądanie Klienta.
 3. Usługodawca może odmówić realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wobec Klienta lub wskazanych prze niego Użytkowników, który nie uiścił płatności w wymaganym terminie lub którego płatność nie została potwierdzona przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku uiszczenia opłaty lub dotarcia środków po terminie, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty Klientowi, chyba że Usługodawca potwierdzi i uzgodni w porozumieniu z Klientem możliwość realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, pomimo dotarcia płatności po terminie. Potwierdzenie powinno mieć co najmniej formę dokumentową.
 4. Treści cyfrowe udostępniane są przez czas nieokreślony, a korzystanie z nich przez Klienta lub Użytkownika jest możliwe do momentu usunięcia Konta lub ustania Umowy.
 • 5

PRAWA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedaż Treści cyfrowych w zakresie rękojmi określonej przez przepisy prawa w stosunku do Klientów będących konsumentami.
 2. Klient będący konsumentem może składać reklamacje dotyczące nabytych Treści cyfrowych w terminach przewidzianych przez przepisy prawa na adres poczty elektronicznej: akademia@ibrpolska.pl, korespondencyjnie na adres: Instytut Biznesu Rodzinnego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
 3. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Klienta (imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorstwa oraz adres poczty elektronicznej);
 • przedmiot reklamacji;
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Wymogi podane w §5 ust. 4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany w reklamacji.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu wpłaconych kwot przez Klienta, Usługodawca dokona zwrotu niezwłocznie.
 5. Zwrot następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności.
 6. Klient będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego stosunku prawnego. Klient będący konsumentem, może także korzystać z pomocy powiatowych rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku chęci zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, których termin rozpoczęcia ma być krótszy aniżeli 14 dni, Klient będący konsumentem w trakcie wypełniania Formularza zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem okresu odstąpienia od tej umowy i tym samym wyraża zgodę na utratę w związku z tym prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. Prawo odstąpienia umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do umów dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących Usług:
 • Formularz zamówienia – usługa jednorazowa rozpoczynająca wraz z przystąpieniem przez Klienta do wypełnienia elektronicznego formularza w celu złożenia oferty związanej z Umową o dostarczenie treści cyfrowych obejmującej Treści cyfrowe dostępne za pośrednictwem Serwisu;
 • Newsletter – usługa cykliczna rozpoczynająca się wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przez Klienta lub Użytkownika i kliknięciu w pole „Zapisz mnie”, umożliwiająca otrzymywanie wiadomości elektronicznych, w tym Informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy;
 • Załóż konto – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przesłaniem przez Klienta zgłoszenia założenia Konta w Serwisie, po uprzednim wypełnieniu stosownych pól oraz podaniu danych niezbędnych do założenia Konta, a także po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu.
 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §6 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu oraz podaniu odpowiednich danych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta lub Użytkownika.
 5. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 6. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klientów i Użytkowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 7. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta lub Użytkownika.
 8. Klient oraz Użytkownik zobowiązują się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym osobom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Klient oraz Użytkownik zobowiązują się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 9. Klient oraz Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Klient lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Klientowi lub Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 11. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne bądź odpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.
 12. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta lub Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient oraz Użytkownik zobowiązują się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
 • naruszających prawa i dobra osób trzecich,
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
 • propagujących pornografię lub przemoc,
 • reklamowych,
 • niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 1. Klient oraz Użytkownik mogą wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. W razie zamieszczenia przez Klienta lub Użytkownika treści naruszających postanowienia §6 ust. 13, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
 3. Wszelkie uwagi oraz problemy dotyczące Usług i działania Serwisu Klient oraz Użytkownik mogą zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Klient lub Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: Instytut Biznesu Rodzinnego sp. z o.o., Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.
 5. Wypowiedzenie, o którym mowa w §6 ust. 17 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, na podstawie której Klient lub Użytkownik nabył uzyskał dostęp do odpłatnej Treści cyfrowej. Wypowiedzenie Umowy może jednak skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z wykupionych Treści cyfrowych, z uwagi na fakt, iż dostęp do Treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 6. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Korzystanie z Serwisu, w tym z Treści cyfrowych wymaga udostępnienia przez Klienta lub Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić ich dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich.
 8. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 • Dla Usługi Załóż konto – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa przedsiębiorstwa;
 • Dla Usługi Konto – imię i nazwisko, informacje biograficzne o Kliencie lub Użytkowniku, wizerunek (tylko jeżeli Klient bądź Użytkownik dobrowolnie zdecyduje o zamieszczeniu tych danych)
 • Dla Usługi Newsletter – adres poczty elektronicznej;
 • Dla Usługi Formularz zamówienia – dane wskazane dla Usługi Załóż konto oraz dane adresowe;
 • W celu stworzenia Konta dla Użytkownika na żądanie Klienta wykupującego dostęp do Treści cyfrowych – adres poczty elektronicznej Użytkownika;
 • W celu wystawienia na rzecz Użytkownika certyfikatu ukończenia kursu lub zajęć będących przedmiotem Treści cyfrowych – imię i nazwisko Użytkownika, a także adres korespondencyjny w przypadku chęci otrzymania certyfikatu przez Uczestnika w formie papierowej.
 1. Informacje uzyskiwane od Klienta lub Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • Podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem, a Usługodawcą, a także Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem oraz dalszej realizacji tych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Przesyłania Informacji handlowych za pośrednictwem Usługi Newsletter przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

– rozliczenia świadczeń wynikających z Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej z Klientem,

– ochrony praw osób trzecich,

– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,

– dokonywania pomiarów statystycznych,

– dostosowywania treści stron internetowych,

– prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,

– wzajemnej komunikacji, rozpatrywania reklamacji,

– wystawienia na rzecz Użytkownika i na jego żądanie, certyfikatu ukończenia kursu lub zajęć będących przedmiotem Treści cyfrowych i jego doręczenia,

– informowania Klienta lub Użytkownika o aktualizacjach Treści cyfrowych nie stanowiących Informacji handlowej,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umów bądź korzystania z Usług.
 2. Klient oraz Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody bądź wyrażenie sprzeciwu następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Klienta lub Użytkownika. Nadto Klient oraz Użytkownik mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy RODO.
 3. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Klienta lub Użytkownika.
 4. Dane udostępniane przez Klienta lub Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innym podmiotom, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 5. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Klienta lub Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Klienta lub Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją umów, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
 7. Klient oraz Użytkownik zobowiązani są do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z funkcjonalności Serwisu oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Klienta lub Użytkownika.
 9. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 10. W ramach Serwisu Usługodawca wykorzystuje pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika, służące do identyfikacji ich przeglądarek w trakcie korzystania z Serwisu (technologia „cookies”). Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu, aktywności i sposobie korzystania z Serwisu przez Klientów i Użytkowników. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do indywidualnych preferencji.
 11. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookies, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych, w następujących celach:
 • Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie – pliki cookies wykorzystywane są w celach wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym nieuprawnionemu korzystaniu z Serwisu, a także w celu umożliwienia korzystania z Usług Serwisu, dla których wymagane jest logowanie;
 • Funkcjonalność – pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania wybranych przez Klienta lub Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.
 • Analityka – pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Klientów i Użytkowników; w tym celu Serwis wykorzystuje także usługę stron trzecich (np. Google Analytics), dzięki której uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.
 • Reklama – pliki cookies wykorzystywane są w celu badania wyborów dokonywanych przez Klientów w Serwisie, zainteresowań konkretnymi Treściami cyfrowymi pochodzącymi od Usługodawcy, w celu zbudowania profilu jego zachowań pozwalającego na lepsze dopasowanie produktów lub treści podczas kolejnych wizyt w Serwisie, a także w celu wyświetlania treści reklamowych pochodzących od Usługodawcy, gdy Klient przegląda inne strony w Internecie; cookies reklamowe wykorzystywane są jedynie dla potrzeb marketingu własnego Usługodawcy, z wyłączeniem podmiotów trzecich, zaś profilowanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, lecz nie wywołuje dla Klientów skutków prawnych ani nie wpływa na nich istotnie.
 1. Dane zapisane w plikach cookies, o których mowa w §6 ust. 33 pozyskiwane są automatycznie, przy czym Klient lub Użytkownik może, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta lub Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym, samodzielnie zarządzać plikami cookies. Klient lub Użytkownik może zdecydować o zablokowaniu plików cookies bądź wyłączeniu niektórych ich rodzajów, w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie obsługi plików cookies może powodować niemożność lub trudności w korzystaniu z Serwisu lub poszczególnych jego Usług. Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania Klienta do celów wskazanych w §6 ust. 33 pkt 4), w tym poprzez ustawienia przeglądarki z której korzysta Klient, będzie skutkować dalszym wyświetlaniem reklam Usługodawcy, lecz nie opartych na danych pozyskanych od Klienta na podstawie sposobu korzystania z Serwisu.
 2. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zaleca się zaznajomienie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Klienta lub Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez niego sposób.
 3. Klient lub Użytkownik informowany jest o fakcie korzystania przez Usługodawcę z technologii plików cookies po wejściu przez niego na stronę Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub Użytkownika.

 

 • 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis jako całość oraz platforma chronione są prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów, zdjęć, nagrań) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim od których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z utworów. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta lub Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.
 • 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem.
 2. Usługodawca może odstąpić od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, bez ponoszenia żadnych kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku wpłaconych kwot przez Klienta niebędącego konsumentem, Usługodawca dokonuje zwrotów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca wyłącza wobec Klienta niebędącego konsumentem swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za dostarczane Treści cyfrowe.
 4. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonanie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych względem Klienta niebędącego konsumentem do sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie takiej umowy było wynikiem winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym paragrafem ograniczona jest do szkody w postaci rzeczywistej straty.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 • 9

FUNKCJONALNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę na podstawie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są objęte prawami autorskimi Usługodawcy bądź osób trzecich, od których Usługodawca uzyskał zgodę na ich wykorzystywanie. Zastosowanie do tych Treści cyfrowych mają postanowienia §7 Regulaminu. Klient lub Użytkownik który uzyskał dostęp do Treści cyfrowych, może z nich korzystać w zakresie realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa. Zabronione jest w szczególności udostępnianie przez Użytkownika hiperłączy do Treści cyfrowych znajdujących się w Serwisie na rzecz osób trzecich, które nie uzyskały dostępu do Serwisu.
 2. Klient nie jest uprawniony, w szczególności do korzystania ani udostępniania Treści cyfrowych innym podmiotom, w sposób który przekraczałby zasady dozwolonego użytku utworów prawnoautorskich, w szczególności do: rozpowszechniania Treści cyfrowych lub wprowadzania ich do obrotu, ingerowania w ich zawartość, powielania, kopiowania lub dystrybucji, komercyjnego wykorzystywania Treści cyfrowych. Powyższe nie dotyczy udostępnienia Treści cyfrowych Użytkownikowi na żądanie Klienta, dla którego Klient wykupił dostęp, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Treści cyfrowe są dostarczane w języku polskim.
 4. Dostęp do Treści cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy o dostarczenie treści cyfrowych wymaga spełnienia, co najmniej następujących warunków technicznych:
 • korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (smartfon, tablet itp.),
 • dostęp do Internetu z przepustowością łącza o szybkości nie mniejszej niż 500 kb/s;
 • przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej.
 1. Sposób dostarczenia Treści cyfrowych będących przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych został wskazany odpowiednio w §4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są dostarczane: w języku polskim, w postaci filmów audio-wideo oraz dokumentów cyfrowych w formatach PDF lub pptx., dostępnych w ramach Serwisu, z możliwością pobierania wszystkich bądź niektórych Treści cyfrowych na urządzenia końcowe Klienta lub Użytkownika.
 3. Zakres parametrów technicznych wymaganych dla poszczególnych Treści cyfrowych może się różnić, w zależności od ich zawartości. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi lub Użytkownikowi wszelkie informacje, celem umożliwienia skorzystania z Treści cyfrowych, w zakresie parametrów technicznych odbiegających od tych wskazanych w §9 ust.4.
 • 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oraz Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient lub Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn takich jak: zmiana stanu prawnego, powstanie zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, których nie mógł on przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, mających wpływ na realizację Usług, poprawienie błędów bądź nieścisłości w Regulaminie mających wpływ na świadczenie Usług. W przypadku  zmiany  Regulaminu,  jego  doręczenie  Klientowi  lub Użytkownikowi odbywać  się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub przesłanie na adres poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 5. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu, Umowy oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2020.

Regulamin                     Instytut Biznesu Rodzinnego
Copyright © 2020 www.akademia.ibrpolska.pl